www.tvioannina.gr
Cropped Logoioa 300x300 1 1
ΕΛΛΑΔΑΙΩΑΝΝΙΝΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΙΤΗ 19/3/2024

Κοινοποίηση

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιωαννιτών :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Σίντος Στέφανος 1. Γιαννούλας Ευάγγελος
 2. Χρυσοστόμου Ευθύμιος 2. Κασσής Αριστείδης
 3. Γκόγκος Κωνσταντίνος 3. Παλάσχας Πέτρος
 4. Γιώτη Γεωργία 4. Μαρκούλα Σοφία
 5. Τάτσης Χρήστος 5. Μπούτσης Δημήτριος
 6. Μάντζιος Στέφανος 6. Κρικώνης Κωνσταντίνος
 7. Αρλέτος Γεώργιος 7. Λαδιάς Γεώργιος
 8. Ακονίδου Ελένη 8. Δεληκούρα Αικατερίνη
  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθ. 8 Ν.
  5056/2023 ΦΕΚ Α’ 163), την υπ’ αριθμ. πρωτ. 288/02.01.2024 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου της
  Δημοτικής Επιτροπής και το υπ’ αριθμ. 1/02.01.2024 πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής των μελών
  της, όπως αρμοδίως επικυρώθηκε, σας καλούμε να συμμετέχετε σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση, η οποία θα
  πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19-03-2024 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
  «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.
  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 9. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2024.
 10. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση κοινοτικού καταστήματος Φούρνος Νήσου.
 11. Καθορισμός όρων φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού
  ακινήτου στη θέση «Βατιάς» Τ.Κ. Πεδινής.
 12. Διαγραφές προστίμων ΚΟΚ.
  ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 13. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση –
  συντήρηση υποδομών – κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Περιβλέπτου».
 14. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Δημιουργία Κέντρου για
  το παιδί».
 15. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης και υπογραφής νέας
  Διανομή μέσω’ΙΡΙΔΑ ‘ μεUID: 65f43648b82f33e976d8c6d4 στις15/03/24 13:52
  πρόσθετης πράξης για το Υποέργο Ι με τίτλο: «Συντήρηση σχολικών κτηρίων & αύλειων χώρων σχολείων
  Δήμου Ιωαννιτών» και το Υποέργο ΙΙΙ με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης των
  αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδο ποδοσφαίρου), της Τοπικής Κοινότητας Καστρίτσας της Δ.Ε. Παμβώτιδας
  του Δ. Ιωαννιτών» της πράξης με τίτλο: «Συντήρηση σχολικών μονάδων και ανοιχτών αθλητικών χώρων
  Δήμου Ιωαννιτών».
 16. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών
  Κοινότητας Περάματος για την εξυπηρέτηση δομών των μεταναστών» προϋπολογισμού 600.000,00€.
  ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 17. Παραχώρηση κοινόχρηστoυ χώρoυ για δράση του Δήμου Ιωαννιτών και του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
  Ιωαννιτών στο Κάστρο Ιωαννίνων, για παράσταση χορού στις 26/04/2024.
 18. Παραχώρηση τμήματος του πεζοδρόμου της Μιχ. Αγγέλου στη συμβολή της με την Χαρ. Τρικούπη (γωνία)
  του Δήμου Ιωαννιτών, για δράση του Συλλόγου παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «ΦΛΟΓΑ», στις
  20/04/2024.
 19. Παραχώρηση τμήματος επί της οδού Μιχαήλ Αγγέλου 7 (στο ύψος της παλιάς Εθνικής Τράπεζας κάτω από
  το γραφείο του Οργανισμού), για πραγματοποίηση πασχαλινού bazaar της Κιβωτού του Κόσμου στις 24 και
  25/4/2024.
 20. Έγκριση αιτήματος του κ. Σ. Σ. του Λ. για χορήγηση άδειας τοποθέτησης λειτουργικών & διακοσμητικών
  στοιχείων εντός του παραχωρηθέντος προς χρήση κοινόχρηστου χώρου, όπως εμφανίζεται σε σχεδιάγραμμα
  στην οδό Γαριβάλδη 29 του Δήμου Ιωαννιτών.
  ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 21. Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης οχημάτων του Δήμου Ιωαννιτών. (αριθμ. πρωτ. 25900/2024).
 22. Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης οχημάτων του Δήμου Ιωαννιτών. (αριθμ. πρωτ. 26444/2024)
 23. Κοπή δέντρου στην οδό Κοσμά Αιτωλού 53 στην Κοινότητα Ανατολής του Δήμου Ιωαννιτών.
 24. Κοπή δέντρου στον αύλειο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στην Κοινότητα Ιωαννίνων του
  Δήμου Ιωαννιτών.
 25. Κοπή δέντρου στην οδό Μητροπολίτη Σεβαστιανού 3 στην περιοχή Νέας Ζωής στην Κοινότητα Ιωαννίνων του
  Δήμου Ιωαννιτών.
  ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 26. Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για τον Δήμο Ιωαννιτών» στο
  πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο: «Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών – μεταφερόμενες πράξεις».
 27. Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Δημιουργία “Κέντρου για το Παιδί”» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο:
  «Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών – τμηματοποιημένες πράξεις».
  ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 28. Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με την από 31-1-2024 αίτηση του Φ. Ζ. για καταβολή αποζημίωσης για
  πτώση σε λακκούβα την 21-1-2024, επί της οδού Βεϊκου και Μ. Αλεξάνδρου στα Ιωάννινα.
 29. Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με την από 10-2-2024 αίτηση του Ι. Π. για καταβολή αποζημίωσης για πτώση
  σε λακκούβα την 10-2-2024, επί της οδού Πλάτωνος και Κ. Χολέβα στα Ιωάννινα.
  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
  Διανομή μέσω’ΙΡΙΔΑ ‘ μεUID: 65f43648b82f33e976d8c6d4 στις15/03/24 13:52
 30. Εισήγηση για την έγκριση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δ’ τριμήνου 2023 Σπηλαίου Περάματος.
 31. Υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της
  δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν.4483/17 ΦΕΚ 107/Α/2017), για τις ανάγκες των
  εκπαιδευτικών τμημάτων της λυθείσης Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Νεολαίας και
  Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών, για το σχολικό έτος 2024-2025.
 32. Έγκριση επείγουσας μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μπέγκα Θωμά στη Βέροια και στις Βρυξέλλες από
  19/3/2024 έως 22/3/2024.
 33. Ορισμός επιτροπών: α) επιτροπής εισήγησης και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών – εργασιών –
  υπηρεσιών (Γνωμοδοτικά όργανα), β) επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις προσφορές προμηθειών –
  εργασιών -υπηρεσιών, γ) επιτροπής παραλαβής προμηθειών, δ) επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών –
  εργασιών, ε) επιτροπής εκτίμησης ακινήτων, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Περιφερειακού Θεάτρου
  Ιωαννίνων.
 34. Προγραμματική σύμβαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων για
  το 2024.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
  Κοινοποίηση:
 35. Προϊσταμένους Διευθύνσεων του Δήμου
  (προκειμένου να παραστούν στη συνεδρίαση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Ιωάννινα: Εκλογή εκπροσώπων για Ένωση Περιφερειών

diktio diktio

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν «συνεχίζει να πιστεύει» σε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος

diktio diktio

Ιωάννινα – Αι. Σιώμου: Ανάγκη ίδρυσης ΜΕΘ Παίδων

diktio diktio

Συνεργασία Δήμου Πωγωνίου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

diktio diktio

Περισσότερα χρήματα για τους Δήμους της Ηπείρου πλην Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας

diktio diktio

Ορισμός αντιδημάρχων στον δήμο Βορείων Τζουμέρκων

diktio diktio